'; Politika ISM - BPI | Institut za bezbednost i preventivu inženjering
background
Bezbednosni inženjering d.o.o.

O nama

01

02

03

01

02

03

04

05

POLITIKA ISM

Politika ISM daje okvir "Institutu za bezbednost i preventivni inženjering" DOO za stalno održavanje i unapređivanje nivoa efektivnosti i efikasnosti pos­lo­va­nja sa ciljem postizanja vrhunskog kvaliteta usluga, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu.

Politika ISM zasnovana je na uspostavljanju, primeni i održavanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema sa ciljem potpunog zadovoljenja zahteva i očekivanja kupaca, korisnika i drugih zainteresovanih strana.

Politika ISM je prihvaćena od strane Rukovodstva i obavezujuća je za sve zaposlene u preduzeću.

Rukovodstvo redovno preispituje Politiku, kao i drugu dokumentaciju integrisanog sistema menadžmenta.

"Institut za bezbednost i preventivni inženjering" DOO svoju delatnost ostvaruje po najvišim standardima kroz:

Stalno praćenje i primenu najnovijih tehnoloških dostignuća i iskustava u cilju obezbeđenja kvaliteta usluga, koje u potpunosti zadovoljavaju zahteve, potrebe i očekivanja korisnika,

doslednu primenu i stalno unapređivanje integrisanog sistema menadžmenta, u skladu sa zakonskim regulativama i zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 i drugim standardima značajnim za poslovanje,

povišenje efikasnosti i efektivnosti poslovanja, čime se stiču uslovi za trajno uspešno poslovanje i zdravije i bezbednije uslove rada,

primenu integrisanog sistema menadžmenta u svim poslovnim funkcijama i u saradnji sa svim zainteresovanim stranama,

odgovornost svih zaposlenih za primenu propisane dokumentacije i funkcionisanje integrisanog sistema menadžmenta u pogledu postizanja traženog kvaliteta usluga, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu,

mere za unapređivanje poslovanja rukovodstva: redovnim preispitivanjima sistema, sprovođenjem internih i eksternih provera i primenom korektivnih i preventivnih mera po potrebi,

redovno osposobljavanje zaposlenih za izvršenje radnih aktivnosti, aktivnosti po pitanju zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu,

potpunu posvećenost upravljanju zaštitom životne sredine, upravljanju zdravljem i bezbednošću na radu i minimizaciju stvaranja otpada bilo koje vrste u skladu sa važećom zakonskom regulativom u vezi sa zaštitom životne sredine i bezbednošću na radu,

preduzimanje svih mera u cilju smanjenja nivoa rizika u pogledu zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu,

optimalno korišćenje svih raspoloživih tehničkih, tehnoloških, ljudskih i drugih resursa.